آقای مهندس علی آبایی

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد (مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی)

سوابق کاری:

مشاور دیجیتال مارکتینگ شرکت صنایع غذایی انجمن
مشاور دیجیتال مارکتیگ شرکت معین تراز
مدیر دیجیتال مارکتینگ شرکت بالسی
مدیر و مشاور دیجیتال مارکتینگ شرکت سیمرغ
مشاور دیجیتال‌مارکتینگ برای مجموعه دیجی بانو
مشاور دیجیتال‌مارکتینگ برای مجموعه خشتینه
مشاور دیجیتال‌مارکتینگ برای موسسه حقوقی طنین عدالت